Algemene Voorwaarden
‘Restaurant Wirin’s Catering’
Gevestigd te Den Haag

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk andersis aangegeven.Restaurant Wirin’s Catering: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.Klant: de wederpartij van Restaurant Wirin’s Catering

1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Restaurant Wirin’sCateringen een klant waarop Restaurant Wirin’s Cateringdeze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.2.Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.  De door Restaurant Wirin’s Cateringgemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Restaurant Wirin’sCatering is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2.  Opdrachten tot verzorging van bijeenkomsten in de ruimste zin van het woord (al dan niet met volledige catering) worden, indien de prijs afhankelijk is gesteld van het aantal deelnemers en dit aantal bij de opdracht voorlopig is opgegeven, slechts aanvaard onder de voorwaarde, dat ten minste 5 werkdagen voor het plaatsvinden van het evenement, het juiste aantal deelnemers door de wederpartij aan Restaurant Wirin’s Cateringis medegedeeld. Restaurant Wirin’s Cateringis gerechtigd hiervan schriftelijk mededeling te verlangen.

3.  Prijzen voor het verzorgen van (al dan niet complete) catering worden berekend aan de hand van het aantal door de wederpartij opgegeven personen. Hiervoor gelden de in artikel 5 neergelegde betalingscondities. Indien bij de opdracht geen voorbehoud voor het aantal deelnemers is gemaakt wordt meerverbruik achteraf op nacalculatiebasis aan de wederpartij in rekening gebracht. Indien de wederpartij niet voldoet aan de verplichting tot opgave van het aantal deelnemers, is Restaurant Wirin’s Cateringgerechtigd de prijs naar het voorlopig opgegeven aantal deelnemers te berekenen.

4.  Restaurant Wirin’s Cateringis gerechtigd om prijsstijgingen, die zich voordoen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, aan de wederpartij in rekening te brengen, waarbij wordt uitgegaan van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, dan wel enig daarvoor in de plaats komend indexcijfer. Prijsstijgingen op basis van het hiervoor genoemde indexcijfer, zullen eerst met ingang van 1 januari van enig jaar volgend op het kalenderjaar waarbinnen de betreffende overeenkomst tot stand kwam, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.

5.  Om voedsel verspilling te verkomenvraagt Restaurant Wirin’s Catering bij overblijven van etenswaren de klant om tupperware mee te nemen.

6.  Catering proeven kan op afspraak tijdens winkeltijden tegen winkelprijzen.

1.  Indien klant niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, worden extra gemaakte kosten door Restaurant Wirin’s Cateringaan klantdoorberekend.

2.  Grote, door klantveroorzaakte vertragingen kunnen de annulering van (onderdelen van) de afspraken tot gevolg hebben, zonder enig recht op restitutie voor klant.

1.  Bij een totaal bedrag van €1000.-of meer betaalt de klantbij het ondertekenen van de overeenkomst 25% van de totaalprijs. De klant dient één week voor de catering datumhet totale bedrag voldaan te hebben.Indien de aanbetaling niet tijdig geschiedt, heeft Restaurant Wirin’s Cateringhet recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat klantuit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is. Een en ander met voorbehoud van alle rechten van Restaurant Wirin’s Catering.

2.  Eventueel te maken incassokosten komen volledig voor rekening van klantRestaurant Wirin’s Catering| Usselincxstraat 162| 2593 VP Den Haag| T 070 220 45 29| E [email protected]| www.restaurantwirin.nl| Restaurant Wirin’s Catering.

1.  Catering wordt uitsluitend verzorgd door Restaurant Wirin’s Cateringzelf, tenzij expliciet anders is overeengekomen tussen Restaurant Wirin’s Cateringen klant.

2.  Klantis verplicht om cateringkosten, voorzover die niet in de offerte zijn opgenomen, binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen aan Restaurant Wirin’s Catering.

3.  Indien klantniet binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is klantzonder ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen klantaan Restaurant Wirin’s cateringis verschuldigd, worden vermeerderd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 115,-.

1.  Bij annulering na de definitieve bevestiging is klantte allen tijde verplicht € 25,-administratiekosten te betalen.

2.  Bij annulering van 2 tot 1 weken voor de afgesproken leveringsdatum is klantverplicht 50% van de totaalprijs te betalen.

3.  Bij annulering van 7 tot 2 dagen voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 75% van de totaalprijs te betalen.4.Bij annulering binnen 48 uur voorafgaande voor de leveringsdatum is klantverplicht 100% van de totaalprijs te betalen.5.Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail gebeuren, bij voorkeur vooraf gegaan door zo spoedig mogelijke telefonische melding van de annulering.6.Klant is geïnformeerd over evenementen verzekering afsluiten, dit als evenement wordt geannuleerd door omstandigheden. De gemaakte kosten dient klant te verhalen bij verzekeraar, en niet bij Restaurant Wirin’s Catering.

1.  Restaurant Wirin’s Cateringis gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door Restaurant Wirin’s Cateringzodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Restaurant Wirin’s Cateringgebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt. Zo mogelijk biedt Restaurant Wirin’s Cateringonder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij (een) vervangende mogelijkheden aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.

2.  In het geval bedoeld in lid 1 heeft de wederpartij het recht het door Restaurant Wirin’s Cateringgeboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na aanbod aan Restaurant Wirin’s Cateringkenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.

1.  Bij vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% zijn de annuleringsbepalingen van artikel 7 van deze voorwaarden van toepassing.

2.  Voor extra deelnemer die niet 48 uur voorafgaand aan de levering is aangemeld zal een prijs naar redelijkheid extra in rekening worden gebracht.

1.  Klantis aansprakelijk voor door klanten haar gasten en medewerkers veroorzaakte schade aan eigendommen van Restaurant Wirin’s Catering, medewerkers of derden.

1.  Eventuele klachten over de geleverde diensten, inclusief catering, dienen direct op de avond zelf gemeld te worden.

2.  Restaurant Wirin’s Cateringkan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het totaal bedrag overeengekomen.

1.Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.